Share

ชาวลาวเล่าวินาทีพาลูกเอาชีวิตรอดจากเขื่อนแตก

ชาวลาวเล่าวินาทีพาลูกเอาชีวิตรอดจากเขื่อนแตก ขณะที่ศูนย์พักพิงบ้านปินดง เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

Leave a Comment