Share

ผู้เชี่ยวชาญชี้เกาหลีเหนืออาจไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์

ผู้เชี่ยวชาญ ระบุเกาหลีเหนืออาจไม่ยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ หรือ ปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจัง

Leave a Comment