Share

[Live]ฝ่ายหนุน-ต้านสารเคมีเกษตร เผชิญหน้าหาจุดยืน | ข่าวจัดเต็ม 9 ต.ค. 62 เวลา14.00 น.#ThaiPBSnews

[Live]ฝ่ายหนุน-ต้านสารเคมีเกษตร เผชิญหน้าหาจุดยืน | ข่าวจัดเต็ม 9 ต.ค. 62 เวลา14.00 น.#ThaiPBSnews

อัปเดตกระแส :
🔶ล่อจับโจรโมยจักรยานยนต์
🔶ช่วยลุงหมดสติกลางทุ่งนา
🔶หลอกผู้สูงอายุจับฉลาก

Facebook Live :http://www.facebook.com/ThaiPBSNews/videos/1753488978284042/
Youtube Live :http://youtu.be/8hXF3mIYZ0M
Twitter Live :http://www.pscp.tv/w/1YqKDnlABDzJV

Leave a Comment